Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy - postup

Poučenie       

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

  • viaceré tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

       

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatňuje písomne na adrese Funny Bunny, s.r.o., Vinohradnícka 1149/9, 900 24 Veľký Biel

Kupujúci na odstúpenie od zmluvy použije Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu odosielateľa najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom, visačkami atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá kupujúci.

Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.

Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ak mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je fyzikou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje tovar v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je právnickou osobou kupujúcou tovar v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti, sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“).


Odstúpenie od kúpnej zmluvy - postup

Pokiaľ sa rozhodnete z akéhokoľvek dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, žiadame o dodržiavanie týchto základných podmienok:

  • tovar musí byť odoslaný najneskôr 14. deň po fyzickom prevzatí zásielky
  • tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, opatrený visačkami, schopný ďalšieho predaja,
  • zásielka musí obsahovať doklad o kúpe a vytlačený a vyplnený sprievodný Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

    tovar nesmie byť zaslaný na dobierku.

Vymieňaný tovar je potrebné zaslať na adresu: Funny Bunny, s.r.o., Vinohradnícka 1149/9, 900 24 Veľký Biel.  

Balík vo vlastnom záujme pošlite ako doporučenú zásielku prípadne aj s poistením na hodnotu tovaru (v prípade straty, alebo znehodnotenia balíka si ho budete môcť s podacím lístkom na pošte vyreklamovať). Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

Po úspešnom návrate tovaru späť k nám a po následnom preskúmaní jeho neporušenosti  je predávajúci povinný v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho vrátiť kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (prosíme nezabudnite uviesť Vaše číslo účtu v tvare IBAN). Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

Upozornenie!
V prípade, že ste si objednáte tovar v hodnote vyššej ako 100 eur, kedy Vám nebude účtované poštovné, ak následne objednávku čiastočne vrátite a hodnota zvyšnej časti objednávky nebude presahovať sumu 100 eur, bude Vám účtované aj poštovné podľa našich obchodných podmienok. Suma za poštovné (4 €) bude odrátaná od sumy na vrátenie.