Obchodné podmienky

I. Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky internetového obchodu www.funnybunny.sk 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.funnybunny.sk je:
Obchodné meno: Funny Bunny, s.r.o.
Sídlo: Vinohradnícka 1149/9, 900 24 Veľký Biel
IČO: 50 683 594
DIČ: 2120425868
IČ DPH: SK2120425868 – platca DPH
Bankové spojenie: SK6083300000002801156477
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 117062/B
e-mail: info@funnybunny.sk
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava

II. Pojmy

 • Predávajúci – Funny Bunny, s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar
 • Kupujúci:
  a) právnická alebo fyzická osoba, ktorá tovar kupuje v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.funnybunny.sk
  b) fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.funnybunny.sk a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
 • zmluvné strany – predávajúci a kupujúci
 • e-shop – internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne www.funnybunny.sk
 • tovar – tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu
 • objednávka – úkon predávajúceho uskutočnený prostredníctvom e-shopu, ktorý vyjadruje svoju vôľu nakúpiť tovar v e-shope
 • cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, poplatky vrátene ceny dopravného
 • dopravné – cena za dopravu tovaru ku kupujúcemu a prípadná manipulácia s tovarom (napr. vynáška tovaru a pod.)
 • VOP – tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

 

III. Úvodné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 • Proces nákupu tovaru kupujúcim prostredníctvom e-shopu,
 • Podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho,
 • Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito zmluvnými stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho (ďalej ako „kúpna zmluva“).

 

IV. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.funnybunny.sk.
 2. Popis konkrétneho tovaru, jeho vlastností, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené v e-shope pri konkrétnom tovare.
 3. Kupujúci môže tovar v e-shope nakupovať ako zaregistrovaný užívateľ alebo ako užívateľ bez registrácie. Pri registrácii je kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje. Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku tovaru prostredníctvom nákupného košíka a to výberom tovaru (určeného množstvom a druhom) a následným riadnym vyplnením objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle predávajúcemu. Po stlačení tlačidla „ DO KOŠÍKA“ pri konkrétnom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík je kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.
 4. Všetky objednávky, ktoré sú zrealizované prostredníctvom e-shopu sú záväzné. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Objednávka kupujúceho je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
 5. V náhľade nákupného košíka si kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy podľa možností, ktoré ponúka predávajúci.
 6. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravné a balné podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi.
 7. Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Predtým je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami e-shopu“.
 8. Odoslaním objednávky, t.j. stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“ kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/ bol predávajúcim informovaný aj o:
  * Vlastnostiach tovaru,
  * Celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.
 9. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú tento uviedol pri registrácii:
  * Potvrdenie o objednávke s informáciou o objednávke,
  * Znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim.
 10. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 9. tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi kupujúcemu sa kúpna zmluva považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za v nej uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 9. tohto článku VOP. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné dodať, predávajúci o tom kupujúceho upovedomí e-mailom alebo telefonicky a dohodnú si osobitné podmienky pre dodaciu lehotu po odsúhlasení obidvoma stranami. V prípade, ak tovar nebude možné z akéhokoľvek dôvodu dodať vôbec, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. O tomto konaní upovedomí kupujúceho emailom alebo telefonicky.
 11. V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené oznámenie o prijatí objednávku e-mailom, bola elektronická objednávka vyplnená nesprávne (prípadne bol zadaný nesprávny e-mail) a nie je predávajúcim akceptovaná.
 12. Následne predávajúci zašle kupujúcemu oznámenie o schválení objednávky (v prípade akýchkoľvek skutočností, ktoré by mali za následok, že predávajúci nebude schopný tovar predať napr. z dôvodu vady na tovare prípadne chyby v uvedenom počte na e-shope), bude kupujúci včas informovaný ešte pred zaslaním oznámenia o schválení objednávky. V potvrdení o schválení objednávky bude kupujúci prostredníctvom informačného emailu informovaný o zhrňujúcich informáciách objednávky spolu s informáciou potrebnou pre zaplatenie objednávky prevodom (v prípade platby dobierkou ide len o samotnú informáciu schválenia objednávky).
 13. V prípade, ak dôjde k pripísaniu platby za objednávku na účet predávajúceho, bude kupujúci informovaný prostredníctvom informačného emailu o pripísaní platby na účet (je však potrebné, aby bol zadaný správny VS a presná suma k zaplateniu – úhrady sú párované automaticky.)
 14. Pokiaľ dôjde k pripísaniu platby na účet (resp. kupujúci zvolil spôsob platby dobierkou), bude následne kupujúci informovaný prostredníctvom emailu, týkajúceho sa vybavenia objednávky a o jej následnej expedícii.
 15. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a kód objednávky. Po doručení oznámenia o zrušení objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci email o stornovaní objednávky. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

V. Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru niektorým z nasledovných spôsobov:
  a) Vopred, pred prevzatím tovaru prevodom na účet predávajúceho. Predávajúci rezervuje tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní od výzvy na úhradu. Ak nedôjde k platbe do 5 kalendárnych dní, má predávajúci právo bez predošlého upozornenia kupujúceho objednávku stornovať (o stornovaní bude kupujúci informovaný prostredníctvom potvrdzujúceho emailu o stornovaní objednávky).
  b) Pri prevzatí tovaru formou dobierky.
 2. Ak si kupujúci zvolí možnosť doručenia podľa bodu 1. písm. a) alebo písm. b), ku kúpnej cene sa pripočíta poštovné podľa kupujúcim zvoleného spôsobu dopravy objednaného tovaru.
 3. V prípade ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Za úradu kúpnej ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak predávajúci upozornil kupujúceho, že subjekt, u ktorého je platba realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu.
 4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v lehote do 5 pracovných dní. Cena sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania na účet predávajúceho.
 5. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.
 6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 7. V prípade, ak celá kúpna cena nebude zaplatená riadne a včas, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

VI. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v lehote do 10 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny alebo do 10 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy v zmysle bodu 10 článku 4. týchto VOP, ak je zvolená úhrada kúpnej ceny dobierkou. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné dodať, predávajúci o tom kupujúceho upovedomí e-mailom alebo telefonicky a dohodnú si osobitné podmienky pre dodaciu lehotu po odsúhlasení obidvoma stranami. Dostupnosť je v e-shope pravidelne aktualizovaná. Tovar, ktorý nie je skladom, je označený ako „vypredané“. O jeho budúcom naskladnení sa kupujúci môže kedykoľvek informovať u predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov vynaložených ma pokus o neúspešne doručenie objednávky.
 3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.
 5. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá objednanému tovaru. V prípade, ak obsah zásielky nezodpovedá objednanému tovaru alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje ods. 4), je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru predávajúcemu, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
 6. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie a prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho a dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Kupujúci je povinný v objednávke uvádzať adresu, na ktorej je zastihnuteľný a bude dopravcom ľahko nájdený (označenie mena a priezviska na schránke). V prípade, ak kupujúceho dopravca nenájde z dôvodu nesprávne zadanej adresy kupujúcim alebo z dôvodu neúplného označenia miesta doručenia (napr. doručenie do firmy), prípadne, z dôvodu, že miesto dodania  nebolo riadne označené menom a priezviskom kupujúceho, predávajúci má právo požadovať od kupujúceho náhradu poštovných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným pokusom o doručenie objednávky.
 7. Náklady na poštovné a balné nie sú zahrnuté v cene tovaru (pri nákupe nad 100 € je poštovné a balné hradené predávajúcim – platné pre objednávky v rámci SR). Preprava je zabezpečovaná kuriérskou službou spoločnosťou DPD. Cena poštovného a balného za zásielku je 4 €. Pri platbe na dobierku sa k sume za poštovné a balné pripočíta 1,50 €. Platba prevodom je zdarma.  V rámci zásielok do ČR si predávajúci účtuje poplatok za prepravné a balné vo výške 8,5 €. Pri objednávkach zo zahraničia požadujeme platbu vopred na účet. V prípade, že ma zákazník záujem zásielku doručiť do zahraničia (s výnimkou ČR), informuje sa o výške a spôsobe doručenia u predávajúceho, s ktorým si dohodne osobitné podmienky.

 

VII. Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
  a) viaceré tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatňuje písomne na adrese sídla firmy.
 3. Kupujúci na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP použije formulár na odstúpenie od zmluvy (nájdete na stránke v hlavnom menu v sekcii informácie – poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy – postup). V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu odosielateľa najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 4. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom, visačkami atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá kupujúci.
 5. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.
 6. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ak mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. 
  V prípade objednávok v hodnote vyššej ako 100 eur, kedy nie je
   účtované poštovné a balné, ak následným čiastočným vrátením hodnota zvyšnej časti objednávky nebude presahovať sumu 100 eur, bude účtované aj poštovné a balné podľa našich obchodných podmienok. Suma za poštovné a balné (4 €) bude odrátaná od sumy na vrátenie. 
 7. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje tovar v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je právnickou osobou kupujúcou tovar v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti, sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“).

 

VIII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

IX. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 1. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať:
  * či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,
  * či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou
  * či je tovar alebo jeho obal poškodený.
 2. V prípade, že bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať predávajúceho.
 3. V prípade, ak bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne ide o tovar dodaný v menšom množstve, než si kupujúci objednal, je kupujúci povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste (faktúre). Kupujúci je povinný takýto dodací list (faktúru) ihneď zaslať predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia, zničenia alebo kvantitatívnych nedostatkov tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované.
 4. Kupujúci môže doručiť oznámenie o reklamácii e-mailom na adrese: info@funnybunny.sk alebo poštou na adrese Funny Bunny, s.r.o., Vinohradnícka 1149/9, 900 24 Veľký Biel, a to spolu s faktúrou. V reklamácii je kupujúci povinný uviesť:
  a) svoje identifikačné údaje,
  b) údaje predávajúceho,
  c) opis tovaru, ktorý kupujúci reklamuje,
  d) popis vady tovaru,
  e) číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka.
 5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.
 7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
  a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
  b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,
  c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
  d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, ohňom,
  e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
  f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom na používanie, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,
  g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
  h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  i) po uplynutí záručnej doby.
 8. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 10. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 11. Kupujúci má nasledovné práva vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 12. Predávajúci na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv na uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru si uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou oznámenia na e-mail, ktorý kupujúci uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 13. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia tovaru nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 14. Odborné posúdenie tovaru musí obsahovať:
  a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,,
  b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
  c) popis stavu výrobku,
  d) výsledok posúdenia,
  e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 15. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 16. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením od predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 17. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, od dátumu vybavenia reklamácie začína na tovar plynúť nová záručná doba.
 18. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.
 19. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@funnybunny.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 20. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 21. V prípade reklamácie vád tovaru zakúpeného fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou konajúcou v  rámci predmetu svojej  podnikateľskej činnosti sa ustanovenia tohto Článku VOP neuplatnia, ale na tento zmluvný vzťah sa vzťahujú ustanovenia § 429 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

X. Osobné údaje a ich ochrana

 1. E-shop www.funnybunny.sk, prevádzkovaný obchodnou spoločnosťou Funny Bunny, s.r.o., so sídlom Vinohradnícka 1149/9, 900 24 Veľký Biel, IČO: 50 683 594, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.: 117062/B (ďalej ako „prevádzkovateľ“) spracúva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnejšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete v Podmienky ochrany osobných údajov.

 

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa v prípade kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim - fyzickou osobou vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP vzniknuté medzi predávajúcim a fyzickou osobou – podnikateľom a právnickou osobou konajúcou v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.7.2015